Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

2016-12

Przegląd Budowlany to:

 • miesięcznik naukowy,
 • artykuły w PB są punktowane do prac naukowych
 • miesięcznik branżowy dostarczający aktualnych informacji
 

Artykuł przesłany do Redakcji powinien zawierać:

Tytuł pracy (BOLD)
(wielkość czcionki 14 pkt.)

(odstęp 3 entery)

Imię i nazwisko Autora lub Autorów

Tytuł naukowy i zakład pracy Autora (np. Politechnika Szczecińska)

Streszczenie

Streszczenie artykułu w języku polskim. Mile widziane dołączone streszczenie w języku angielskim. Tekst streszczenia nie powinien przekraczać 8 wierszy.

Wstęp

Tekst wstępu nie powinien przekraczać 10 wierszy.

1. TYTUŁ PIERWSZEGO ROZDZIAŁU (BOLD)

1.1. Tytuł podrozdziału (bold)

Tekst proszę składać czcionką zwykłą 12 pkt. lub 14 pkt. przy odstępie pojedynczym z odstępem międzywierszowym (1,25 cm). Poszczególne fragmenty tekstu należy zaczynać akapitem. Praca nie musi posiadać numeracji stron.

Wzory w tekście prosimy umieszczać centrując je w obrębie kolumny. Wielkość czcionki we wzorach nie powinna być wyższa niż tekst podstawowy tj. 12 pkt. Przed i za wzorem prosimy stosować światło – 12 punktowe, np.:

(1.2)

Rysunki w tekście prosimy umieszczać centrując w obrębie kolumny. Opisy wewnętrzne rysunków nie powinny być większe niż tekst podstawowy – tj. 12 pkt., np.:

Podpisy pod rysunkami należy składać czcionką 11 punktową

BIBLIOGRAFIA

(WERSALIKI BOLD 11 pkt.) wg następującego wzoru:

[1] Lipiński J.: Fundamenty pod maszyny. Arkady, Warszawa 1985.

[2] Chvatal T.: Neuer schnell erhartender Zement. Zement Kalk Gips, nr 8/1973.

Pozycje literatury należy składać czcionką 11 punktową na odstępie pojedynczym.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY

(WERSALIKI BOLD 11 pkt.) wg następującego wzoru:

[1] Projekt zamienny fundamentu młota MPM 16000 B. krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego, Kraków 1978

[2] PN-86/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

 

   

Jak przesłać artykuł?

 • pocztą na dyskietce lub płycie CD, DVD lub nośniku USB na adres redakcji:
  Redakcja „Przeglądu Budowlanego”,
  ul. Świętokrzyska 14 A,
  00-050 Warszawa

Prosimy pamiętać o podaniu dokładnego adresu zwrotnego Autora, na który po publikacji zostanie przesłany egzemplarz autorski.

 

   

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Przegląd Budowlany”:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do wiadomości autora.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; ale czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 

KRYTERIA OCENY PUBLIKACJI W MIESIĘCZNIKU „PRZEGLĄD BUDOWLANY”

ORYGINALNOŚĆ
• wpływ na rozwój wiedzy i nauki w zakresie, którym objęta jest tematyka publikacji,
• istotny wpływ na wykorzystanie wyników badań naukowych, ekspertyz naukowych
w praktyce zawodowej inżynierów budownictwa i projektantów,
• nowości w zakresie prezentowanej tematyki
• innowacyjność rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych
• wysoki poziom merytoryczny.

UKŁAD
• logiczny układ treści i jasność wywodu:
a) zgodność tytułu z treścią artykułu,
b) streszczenie adekwatne do treści artykułu,
c) wprowadzenie: cel publikacji i klarowność treści (wprowadzenie powinno zawierać
podstawę opracowań, opis badań, hipotezy, algorytm),
d) metody badań: dokładne wyjaśnia w jaki sposób otrzymano wyniki, odpowiedni dobór metod i przeprowadzenia badań, dokładność i rzeczowość opisu nowych metod,
e) wyniki: logiczny i jasny sposób wyjaśnienia co stwierdzono w wyniku przeprowadzonych badań, prawidłowa analiza wyników,
f) podsumowanie/wnioski: poparcie wniosków wynikami badań, wykazanie jak wyniki
odnoszą się do oczekiwań i wcześniejszych badań, oraz czy wyniki badań potwierdzają czy zaprzeczają wcześniejszym teoriom, hipotezom,
g) materiał graficzny (rysunki, wykresy, zdjęcia i tabele): czy zamieszczone rysunki,
fotografie i tabele jasno ilustrują wyniki badań i czy są zrozumiałe dla czytelnika,
czy są istotne dla zilustrowania treści artykułu.

WCZEŚNIEJSZE BADANIA
• zamieszczenie odniesień do bibliografii.

ZAGADNIENIA ETYCZNE
• wykluczenie plagiatu.

UWAGA!

Artykuł po przesłaniu do redakcji zostanie oddany do recenzji. Wydanie opinii
i zakwalifikowanie artykułu do publikacji trwa około 2 miesięcy.

Druk recenzji i deklaracji


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007