Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

 
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2018 >>

2018-06 PB

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 6/2018
>>

Summaries in English
6/2018

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

REKLAMA

xx

eurobudowa


dbd

 

Posiedzenie
Zarządu Głównego PZITB

20 marca 2018 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu
Głównego PZITB. Na wstępie przewodniczący Ryszard Trykosko
powitał przybyłych gości: podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tomasza Żuchowskiego, dyrektora ITB
Roberta Geryło, prezesa zarządu PERI Polska Michała Wrzoska, prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego i członków
Zarządu Głównego obecnych na posiedzeniu. Przewodniczący w imieniu stowarzyszenia podziękował za wzorowo
układającą się współpracę, wsparcie ze strony GUNB, ITB, PIIB, PERI Polska i Ministerstwa Infrastruktury. Podnosi
to rangę naszych spotkań, konferencji i sympozjów. W dowód uznania i podziękowania za współpracę wspólnie z Wiktorem Piwkowskim złożył okolicznościowe adresy wraz z pamiątkowym albumem na ręce zaproszonych gości. dalej

XIX Krajowy Zjazd
Naukowo-Techniczny
Młodej Kadry PZITB w Szczecinie

Organizacja Krajowego Zjazdu Naukowo-Technicznego Młodej
Kadry PZITB, jego XIX edycji, tym razem przypadła oddziałowi
szczecińskiemu. Od 11 do 13 maja 2018 r. w zjeździe uczestniczyło ponad 50 osób, członków z 17 oddziałów Młodej Kadry PZITB z całego kraju. Pierwszego dnia zjazdu odbyło
się seminarium naukowo-techniczne, zorganizowane na Wydziale
Budownictwa i Architektury (WBiA), Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W trakcie tego wydarzenia, oprócz Młodej Kadry, swoją obecnością zaszczycili nas dziekan WBiA – prof. nadzw. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, sekretarz generalny PZITB – Wiktor Piwkowski,
przewodniczący szczecińskiego oddziału PZITB – dr inż. Stefan Nowaczyk, sekretarz zarządu tego oddziału – dr inż. Teresa Rucińska oraz prezes firmy Costes – Grzegorz Krzywicki.
Po krótkim wystąpieniu dziekan Marii Kaszyńskiej oraz Wiktora Piwkowskiego, którzy powitali wszystkich uczestników
zjazdu, rozpoczęła się główna część seminarium..Dalej

Przyczyny i metody zapobiegania błędom ludzkim w inżynierskiej działalności budowlanej.
Część II: Błędy podczas wytwarzania, montażu i rozbiórki konstrukcji stalowych

Błędy ludzkie, będące nieodłączną częścią działalności inżynierskiej,
mogą być popełniane na każdym etapie procesu budowlanego (por. [8]). Statystyki, zarówno krajowe jak i zagraniczne, wskazują na to, że znaczna część błędów, prowadzących
do awarii lub katastrofy budowlanej, popełniona została na etapie wykonania konstrukcji (rys. 1a).
Przyczyny katastrof i awarii budowlanych są zazwyczaj wieloźródłowe, obejmują one aspekty technologiczne oraz – szczególnie
nasilające się podczas trwania budowy – aspekty organizacyjne, psychologiczno-socjologiczne, komunikacyjne, a także związane z kontrolą jakości.dalej

 

Dzień Budowlańca 2018
w SGGW

19 kwietnia 2018 r. w Laboratorium – Centrum Wodne SGGW odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Studentów Budownictwa Dzień Budowlańca w SGGW. Tegoroczna edycja jak co roku połączona była ze studenckim konkursem konstruktorskim Wybudujemy Wieżę. Organizatorami wydarzenia byli studenci z Koła Naukowego Budownictwa Inżynierskiego, Koła Naukowego Geoinżynierii, Koła Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa przy Oddziale Warszawskim oraz władze Wydziału
Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Temat przewodni tegorocznej edycji wydarzenia brzmiał „Innowacje kluczem
do efektywnego budownictwa”. dalej

Oddział PZITB w Bydgoszczy

został powołany w 1948 roku. Początki jego działalności to głównie organizowanie kół zakładowych w regionie i rozwijanie działalności szkoleniowej, nakierowanej na doskonalenie jakości produkcji budowlanej oraz wynalazczości i rewitalizacji obiektów budowlanych. Oddział włączał się też w kształtowanie
i integrację środowiska budowlanego na poziomie ogólnokrajowym – w listopadzie 1956 r. był organizatorem
VII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB.
Oddział wykazywał dużą aktywność w latach 70. ubiegłego wieku. W roku 1974 powołano Komisję Młodej Kadry. Jej przewodniczącą została dzisiejsza przewodnicząca zarządu Oddziału
Jadwiga Bizon-Górecka. Komisja zajmowała się głównie krzewieniem nowatorskiej myśli technicznej wśród kadry inżynieryjno-technicznej Oddziału, przy czym współpracowała
z młodą kadrą skupioną przy Zarządzie Głównym PZITB. 4

Zabezpieczenie powłokami epoksydowymi stali zbrojeniowej przed korozją w betonie

Ochrona powłokowa stali konstrukcyjnej metodą cynkowania ogniowego w konstrukcjach metalowych jest w naszym kraju dość popularnym sposobem zabezpieczenia antykorozyjnego. Jednakże ochrona powłokowa stali zbrojeniowej w betonie, w szczególności z wykorzystaniem powłok epoksydowych, jest w zasadzie nieznana i niestosowana. Obecne
przepisy normowe Eurokod 2 [N7] dotyczące projektowania konstrukcji betonowych w sposób jawny nie podają możliwości zastosowania ochrony powłokowej zbrojenia, jednakże
otwierają projektantowi świadomemu potencjalnych korzyści i zagrożeń taką możliwość.Dla inżynierów budownictwa
chcących zgłębić od strony naukowej zalety i wady stosowania powłok epoksydowych wykonywanych na stalowym zbrojeniu, cennym kompendium wiedzy z tego zakresu jest raport techniczny zamieszczony w fib Bulletin 49 [N4]. Dalej


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study

Autorzy: Dariusz Kasznia,
Jacek Magiera,
Paweł Wierzowiecki

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2018

BIM to najgorętszy temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zyskująca w wielu krajach popularność, metodologia realizowania inwestycji budowlanej pozwala budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny. BIM nie dotyczy tylko budynków, ale wszystkich obiektów budowlanych. BIM to również zmiana relacji inwestor–projektant–wykonawca, czyli nowy wymiar współpracy wszystkich stron zaangażowanych w realizację inwestycji budowlanej. Ponieważ BIM jest stosunkowo nową metodologią, która w Polsce dopiero „raczkuje”, ilość dostępnych materiałów w języku polskim jest bardzo ograniczona, stąd pomysł na napisanie tej książki. Pozycja ta jest skierowana do wszystkich uczestników procesu budowlanego – projektantów, wykonawców i inwestorów, a w szczególności do przedstawicieli inwestora publicznego. Naszym celem jest dostarczenie podstawowych informacji o BIM, które umożliwią uruchomienie inwestycji publicznej zgodnie z tą metodologią, z uwzględnieniem obowiązującej w Polsce ustawy Prawo zamówień publicznych oraz związanych z nią innych dokumentów i regulacji. W kolejnych rozdziałach znajdziecie Państwo omówienie najważniejszych zagadnień związanych z BIM oraz pokazanie podstawowych rozwiązań stosowanych podczas wdrożenia. Książka wskazuje reguły, które powinno się stosować podczas realizacji projektu zgodnie z metodologią BIM i uczulić na potencjalne niebezpieczeństwa. Jednym z pomysłodawców tej publikacji jest Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny PZITB i wielki propagator BIM w Polsce. Książka ma charakter przystępnego poradnika skierowanego do osób praktycznie funkcjonujących w środowisku BIM. Wytyczne opisane w książce są autorską adaptacją do warunków polskich standardów zagranicznych wraz obszernym komentarzem i case study głównych problemów, które w praktyce napotyka się we wdrożeniu BIM.

Rozbiórki budynków i budowli

Autorzy: Anna Rawska-
-Skotniczny, Artur Margazyn

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017

Nowe budynki, drogi i infrastruktura powstają coraz częściej tam, gdzie do niedawna były zlokalizowane stare, szczególnie zaniedbane obiekty budowlane. Decyzje o rozbiórkach całkowitych lub częściowych są podejmowane zazwyczaj wtedy, gdy budynków nie opłaca się doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego lub jest to trudne. Ponadto rozbiórki są wykonywane, gdy budynek jest nieużytkowany, zniszczony lub niewykończony i nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia. Roboty takie czasem są implikowane zagrożeniami i awariami budowlanymi. Kwalifikacja obiektu do rozbiórki jest zwykle podejmowana na podstawie analizy wielu czynników, z których najważniejszą rolę odgrywają finanse. Techniczna niemożność przebudowy przy współczesnych środkach technicznych występuje bardzo rzadko, zasadniczo zachodzi po poważnej katastrofie budowlanej, gdy elementy zostały bezpowrotnie zniszczone i muszą zostać wymienione na nowe. W takim wypadku materiał z rozbieranej konstrukcji trafia na złom, jest przetwarzany na inne cele lub utylizowany. Znacznie częściej konstrukcje są przebudowywane, co pociąga za sobą konieczność rozbiórki częściowej, podczas robót remontowo-modernizacyjnych zwykle konieczne są bowiem mniejsze lub większe zmiany geometrii ścian czy stropów. W niektórych przypadkach wystarczy zmiana poszycia dachowego lub ściennego, aby budynek nadal pełnił przewidziane dla niego funkcje, zgodne z wymaganiami współczesnych warunków technicznych. W takiej sytuacji uszkodzone lub zniszczone elementy należy wzmocnić, zabezpieczyć przed korozją i pożarem, jeśli jest to możliwe i opłacalne, lub wymienić na nowe. Publikacja systematyzuje wiedzę na temat prowadzenia prac budowlanych przy rozbiórkach obiektów, w tym przygotowania dokumentacji całego procesu. Kładzie silny nacisk na zachowanie warunków bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych.

Absolwenci
Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia
w dziedzinie architektury i budownictwa

Publikacja jest książką o dokonaniach grona architektów i inżynierów budownictwa Politechniki Gdańskiej. Album prezentuje dwadzieścia osiem obiektów użyteczności publicznej, architektonicznych i infrastrukturalnych, w zdecydowanej większości charakterystycznych, rozpoznawalnych punktów w przestrzeni publicznej Trójmiasta i kilku miast Polski, niejednokrotnie stanowiąc ich współczesną ikonę.

Album do nabycia
w cenie 73,50 brutto, w siedzibie ZG PZITB w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 14,
kontakt:
Agnieszka Poterańska apoteranska@zgpzitb.org.pl lub 22 827 02 51


ś

Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015