Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany
 


GeoBIM, czyli
geotechnika w BIM


Powód coraz szerszego stosowania BIM w budownictwie można ująć w lapidarnym zdaniu: Zanim zbudujesz w rzeczywistości, zbuduj wirtualnie, a oszczędzisz kłopotów i pieniądze. Należy jednocześnie zauważyć, że większość aplikacji BIM, nie tylko w Polsce, dotyczyła inwestycji kubaturowych, a w mniejszym stopniu infrastruktury. Oczekuje się natomiast, że największe korzyści przyniesie wdrożenie BIM do obsługi dużych projektów infrastrukturalnych, które obejmują zróżnicowane obiekty budowlane i instalacje towarzyszące, rozmieszczone na dużym obszarze o zmiennym ukształtowaniu i budowie geologicznej. Do realizacji tego celu potrzebne będą rozbudowane narzędzia modelowania, które dopiero powstają. W typowych zastosowaniach BIM do obiektów kubaturowych chodzi przede wszystkim o przyspieszenie i zautomatyzowanie przygotowania dokumentacji projektowej i obmiaru robót, koordynację branż i unikanie kolizji, ułatwienie dokonywania zmian, zwłaszcza w odniesieniu do typowych
elementów konstrukcyjnych, wyposażenia i instalacji, śledzenie skutków zmian, usprawnione zarządzanie dokumentacją projektową i wykonawczą oraz jej skupienie
w jednym „miejscu”, z możliwością szybkiego dostępu dla wielu uczestników procesu inwestycyjnego. Istotne znaczenie ma także wizualizacja przestrzenna obiektu oraz usprawniona
wymiana informacji między inwestorem, projektantami i wykonawcami robót a nawet klientami. dalej

Podstawowe elementy modelu
oceny ryzyka wystąpienia zdarzeń
niebezpiecznych na rusztowaniach

Rusztowania budowlane mają za zadanie umożliwić prace budowlane w miejscach o utrudnionym dostępie,
przy czym w większości sytuacji są to prace na wysokości. W zasadzie wszystkie prace wykonywane na rusztowaniach są niebezpieczne i wiążą się z ryzykiem wystąpienia wypadku, awarii rusztowania lub innej sytuacji, w wyniku której mogą zostać narażeni ludzie. Dodatkowo na budowach nie docenia się znaczenia konstrukcji rusztowań. Traktuje się je jako obiekty tymczasowe i nie zwraca się często uwagi na takie problemy jak stan techniczny rusztowań czy ich posadowienie. Stosowanie rusztowań do prac, które same w sobie są niebezpieczne, i dodatkowo traktowanie rusztowań jako małoistotnych
tymczasowych obiektów na budowie powoduje, że rusztowania są czynnikiem materialnym, będącym
jednym z głównych „aktorów” wszelkiego rodzaju niebezpiecznych sytuacji..Dalej

Plan zarządzania dla zabytkowego
obiektu budowlanego jako sposób
zapewnienia jego długotrwałości

Polski Komitet Normalizacyjny sukcesywnie wprowadza normy europejskie z zakresu „Konserwacja dóbr kultury”. Dotąd ogłoszono 13 norm z 25 ustanowionych
przez European Committee for Standardization CEN, w tym PN-EN 15898:2011 „Ogólne terminy i definicje” – wersja polska oraz PN-EN 16096:2013–02 „Przegląd i opis stanu zachowania architektonicznego
dziedzictwa kultury” – wersja angielska (stan na 20 września 2016 r.). Według Komitetu Technicznego CEN/TC 346 - Conservation of Cultural Heritage do 2018 r. planuje się wydać dziesięć kolejnych norm, ale nadal kwestią pozostaje udostępnienie ich polskojęzycznej wersji przez PKN. Na końcu każdej normy podano obszerny spis literatury przedmiotu, w tym publikacji dostępnych w Internecie.
Europejską tradycję ochrony zabytków rozpoczyna nominacja w 1515 r. Rafaela Santi na kuratora rzymskich
antyków. W 1533 r. dalej

 

Ryzyko w planowaniu działań
inżynieryjno-budowlanych realizowanych przez jednostki zhierarchizowane

W literaturze z zakresu metodologii planowania sformułowano wiele zasad, wskazówek i modeli procesów planistycznych. W praktycznych sytuacjach decyzyjnych, wyróżniamy dwie formy planowania działalności inżynieryjno-budowlanej:
• planowanie operacyjne, którego celem jest ustalenie wykonalności zadań stanowiących przedmiot analiz
planistycznych;
• planowanie przedsięwzięć i produkcji, którego celem jest przygotowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
Skierujmy swoją uwagę na planowanie operacyjne, które ma charakter doraźny, interwencyjny – realizowany
w sytuacjach kryzysowych przez zasoby zorganizowane w celowo zorientowane struktury. Zajmijmy się problemem
planowania wykonania zadań inżynieryjno-budowlanych
zlokalizowanych na określonych frontach robót przez jednostki zhierarchizowane. Zadania na
frontach robót niech mają narzucone terminy realizacji (od – do) i wyliczoną pracochłonność, a zasoby będące
w dyspozycji planującego działania są określone ilościowo na zdefiniowanej strukturze (zespoły, kompanie,
brygady). Zadaniem planisty jest ustalenie realizatorów robót na poszczególnych frontach roboczych tak, aby wykonać zadania w ramach tych frontów przy uwzględnieniu występujących ograniczeń. dalej

Zarysowanie dwóch zbiorników na wodę


Rozpatrywane dwa analogiczne zbiorniki żelbetowe wybudowano tuż przy brzegu Zatoki Gdańskiej. Przewidziano
je jako zbiorniki wody technologicznej. Ich przekrycie zaprojektowano w postaci lekkiej konstrukcji stalowej, przy czym alternatywnie przewidziano możliwość
zastosowania przekrycia z modyfikowanych tworzyw sztucznych.
Zbiorniki wykonano jako otwarte walcowe monolityczne konstrukcje żelbetowe, o wysokości wewnętrznej 13,00 m i średnicy wewnętrznej 14,50 m, co daje pojemność jednego zbiornika wynoszącą 2000 m3. Ściany cylindryczne (zamocowane w dnie) przyjęto o stałej grubości wynoszącej
0,30 m, przy czym od strony wewnętrznej, bezpośrednio
przy płycie fundamentowej, dano wzmacniające skosy o wymiarach 0,30 × 0,30 m..dalej

Młodzi remontują za darmo!


08

Studenci i absolwenci Politechniki Krakowskiej w ramach projektu „Workcamp” realizowanego przez Młodą
Kadrę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w trakcie wakacji wyremontowali Placówkę
Opiekuńczo-Wychowawczą „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie.
Projekt „Workcamp” jest jedną z ogólnopolskich działalności
Kół Młodej Kadry PZITB. Ma na celu charytatywną pomoc instytucjom pożytku publicznego poprzez
wykonanie prostych prac remontowych. Studenci własnymi siłami organizują materiały i narzędzia, planują
harmonogram prac i – co najważniejsze – samodzielnie wykonują zaplanowany remont. Projekt ma zarówno
charakter charytatywny, jak i edukacyjny. Studenci mogą w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach, zyskać umiejętności interpersonalne i w pełni
uczestniczyć w procesie budowlanym, jakim jest remont obiektu. Nie można pominąć tutaj aspektu integracyjnego
tego przedsięwzięcia. Przy okazji wspólnych prac zawiązują się nowe znajomości i kontakty,
gdyż pozytywne nastawienie i zabawa jest nieodłącznym elementem „Workcampu”. 4

 

2016-10

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 10/2016
>>

Summaries in English
10/2016

>> Bezpieczna eksploatacja
podestów ruchomych – UDT
>> Opis założeń do budownictwa pasywnego – zasady, rozwiązania, koszty
>> Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego pełne nowatorskich rozwiązań
WARBUD
>> PERI DUO – Innowacyjna technologia. Bezpieczne, efektywne i uniwersalne deskowanie
>> WYKOLEJ – aplikacja na urządzenia mobilne monitorująca zdarzenia w ruchu kolejowym w aglomeracji warszawskiej
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2016 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

REKLAMA

xx

eurobudowa

REKLAMA
dbd


"Przegląd Budowlany" poleca:

Nowoczesny standard energetyczny budynków
Autor: Robert Geryło

Wydawnictwo Polcen,
Warszawa 2015

Książka omawia obowiązujące rygorystyczne wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe i przebudowywane budynki mające na celu uzyskanie maksymalnej oszczędności energii.
Nowoczesny standard energetyczny budynków to:
• racjonalny poziom innowacyjności energetycznej z maksymalnym wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE);
• optymalny poziom izolacyjności cieplnej przegród i szczelności obudowy;
• maksymalny komfort cieplny (zdrowotny) spełniający wymagania higieniczno-sanitarne zgodnie z przepisami.

Wyznacznikiem wysokiej efektywności energetycznej jest racjonalnie niski poziom zapotrzebowania na energię.
Poradnik odpowiada na trzy podstawowe pytania:
• co określa wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię?
• jak ocenić opłacalność przykładowych rozwiązań technicznych?
• jak zapewnić wysoki standard energetyczny budynku?

Wielka płyta,
analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej

Autor: Anna Ostańska

Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2016

W książce zawarto szereg analiz eksploatacyjnych i wskazano konkretne zakresy działań proenergetycznych, opartych na oryginalnej dwupoziomowej koncepcji monitorowania efektów termomodernizacji, za pomocą termografii skojarzonej. Rozwiązanie to wykorzystuje analizę wyników połączonych badań termograficznych. Na ich podstawie autorka opracowała praktyczne narzędzia w formie szablonu diagnostycznego – STEB i szablonu planowania energetycznego. Proponowane w szablonie planowania ProEnergo działania są możliwe do zrealizowania w warunkach polskich.
Opisana w książce procedura może być skutecznie wykorzystywana przez samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe i służby nadzoru budowlanego oraz podmioty działające w sferze gospodarki energetycznej. Stanowi też zasób wiedzy interdyscyplinarnej dla zainteresowanych uczniów, studentów, naukowców, właścicieli/zarządców, projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru, rzeczoznawców budowlanych i majątkowych oraz pośredników nieruchomości.

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi
Autor: Tadeusz Urban

Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2015

Książka dotyczy tradycyjnych metod wzmacniania konstrukcji żelbetowych takimi materiałami jak beton i zbrojenie metaliczne (stal). Autor reprezentuje punkt widzenia konstruktora, który przede wszystkim dba o to, żeby konstrukcja zapewniała spełnienie wymagań dotyczących stanów granicznych nośności i użytkowalności. Kładzie bardzo duży nacisk na zastosowania praktyczne, metody obliczania i projektowania wzmocnień, a także na metody ich wykonania.
W książce przedstawiono:
możliwości tradycyjnych materiałów, które pod wieloma względami, zwłaszcza cenowymi, mogą konkurować ze współcześnie wprowadzanymi na rynek materiałami kompozytowymi;
przepisy norm stosowanych przy wzmacnianiu;
metody wzmacniania prawie wszystkich podstawowych elementów konstrukcji, które mogą wymagać wzmocnienia.
Książka, oparta na licznych badaniach eksperymentalnych przeprowadzonych w laboratorium i/lub na budowach, jest przeznaczona dla inżynierów zajmujących się rzeczoznawstwem, ekspertyzami i projektowaniem konstrukcji żelbetowych. Skorzystają z niej również studenci i wykładowcy kierunku budownictwo.


 


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015