Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany
 


Rzeczoznawstwo budowlane
w gospodarce narodowej


W ostatnich latach wyraźnie wzrosła rola rzeczoznawstwa budowlanego w gospodarce narodowej. Wynika
to z dekapitalizacji budownictwa oraz ze wzrostu zakresu remontów, wzmocnień modernizacji obiektów budowlanych, a także stosowania nowoczesnych innowacyjnych technik i technologii budowlanych. W procesie budowlano-inwestycyjnym w wielu krajach zakres i potencjał tworzenia nowych obiektów ciągle się zmniejsza. Szacuje się, że zakres remontów, wzmocnień i modernizacji obejmuje już dziś ok. 60% całkowitego potencjału budowlanego. W działalności inwestycyjnej przy realizacji nowych obiektów i w działalności eksploatacyjnej, a także remontowo-modernizacyjnej rola rzeczoznawcy
i specjalisty budowlanego jest bardzo istotna zarówno ze względów technicznych, jak i ekonomicznych.
Zauważono też, iż w ostatnich latach względna procentowa liczba zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych
zwiększa się w procesie eksploatacji, a zmniejsza w projektowaniu oraz nieznacznie w wykonawstwie.
Także zwiększające się wymagania w stosunku do wszystkich rodzajów budownictwa wymagają coraz
częstszych remontów, modernizacji i wzmocnień starych obiektów budowlanych. dalej

O 62. Konferencji Naukowej KILiW PAN oraz KN PZITB

W dniach 11–16 września br. odbyła się w Krynicy-Zdroju już 62. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (KILiW PAN) i Komitetu Nauki PZITB (KN PZITB). W konferencji wzięło udział ok. 500 osób, a wśród gości specjalnych byli: Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Jacek Szer – główny inspektor nadzoru budowlanego. Organizatorem 61. (w roku 2015) i 62. konferencji (w roku 2016) był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP). Patronat Honorowy sprawowali: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Urząd Miasta Bydgoszczy. Konferencja krynicka to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń branży budowlanej – tak dla środowisk
akademickich, naukowo-badawczych, technicznych, jak i praktyków tej dużej branży..Dalej

Profesor Ryszard Kowalczyk wyróżniony Medalem PZITB im. Profesora Romana Ciesielskiego

Laureatem Medalu PZITB im. Prof. Romana Ciesielskiego w 2016 roku został prof. dr hab. inż. Ryszard Kowalczyk – wieloletni pracownik naukowy Politechniki Białostockiej, działacz społeczny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, ceniony naukowiec i ekspert w dziedzinie konstrukcji z betonu. Wyróżnienie przyznała 24 czerwca 2016 r. Kapituła Medalu podczas posiedzenia, które odbyło się w Politechnice Krakowskiej.
W skład Kapituły wchodzili: Ryszard Trykosko – przewodniczący PZITB, prof. Kazimierz Furtak – przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, prof. Maria Kaszyńska – przewodnicząca Komitetu Nauki PZITB, dr inż. Maciej Gruszczyński – przewodniczący Małopolskiego Oddziału PZITB (pełniący funkcję Wielkiego
Mistrza Kapituły), prof. Tadeusz Tatara – przewodniczący Komisji Nauki Oddziału Małopolskiego PZITB, a także dotychczasowi laureaci Medalu.dalej

 

Geotechniczne uwarunkowania
posadowienia obiektów budowlanych

Na przykładzie wybranych i opisanych kilku przypadków posadowienia geotechnicznego pokazano istotne uwarunkowania geotechniczne, jakie należy wziąć pod uwagę, aby zaprojektowany, wybudowany i eksploatowany obiekt budowlany spełniał warunki nośności, użytkowalności oraz niezawodności, niezależnie od wymaganych
kategorii konsekwencji zniszczenia.
[…] Zatem „projektowanie geotechniczne” to rozwiązywanie
zadań współpracy obiektu z podłożem gruntowym na wszystkich etapach budowy. Z analizy rysunku 1
wynika, że lewa strona to rozpoznanie geotechniczne podłoża gruntowego (które omówiono w pracy [3], [5]),
a prawa strona to projektowanie geotechniczne, interpretacja
danych, sprawdzanie wg ustalonych przez EN- 1997–1 procedur na wszystkich etapach budowy, jak
również podczas utrzymania obiektów.
Przez pryzmat omawianych przypadków posadowienia obiektów budowlanych na pierwszy plan wysuwa się wymagany udział geotechnika w trakcie trwania procesu budowlanego, począwszy od prac związanych z rozpoznaniem geotechnicznym terenu, poprzez proces budowy, zakończenia, a w wielu uzasadnionych przypadkach również przez cały okres eksploatacji. dalej

Nagroda PZITB im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego

Nagroda imienia Profesora Aleksandra Dyżewskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe i praktyczne z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych
i procesów budowlanych. Nagroda ma dwie kategorie: za osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia praktyczne. Nagrody w obu kategoriach są corocznymi, indywidualnymi i jednorazowymi. Nagrody mają znaczenie prestiżowe, a ich wręczanie odbywa się w sposób uroczysty podczas Konferencji Naukowej w Krynicy. Kapituła Nagrody im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego
przyznała w 2016 roku za całokształt działalności zawodowej nagrodę:
• za osiągnięcia naukowe: dr. hab. inż. Edycie Plebankiewicz,
prof. PK, dyrektorowi Instytutu Zarządzania w Budownictwie i Transporcie na Wydziale Inżynierii
Lądowej Politechniki Krakowskiej;
• za osiągnięcia praktyczne: inż. Stanisławowi Wiśniowskiemu,
kierownikowi i wykonawcy wielu budów, wiceprezesowi zarządu ds. technicznych Przedsiębiorstwa Budowlanego HARTBEX Sp. z o.o.dalej

„Dom Marzeń” we Wrocławskim
Centrum Opieki i Wychowania

Prace nad wrocławskim Workcampem ruszyły już w listopadzie ubiegłego roku. Wykonaliśmy wtedy kilkanaście
telefonów do potrzebujących placówek we Wrocławiu. Szukaliśmy miejsc wymagających remontu, mając
na uwadze nasze umiejętności. Dzięki doświadczeniu dr. Romana Wróblewskiego z Politechniki Wrocławskiej, który czuwał nad procesem weryfikacji zgłoszonych
do remontu placówek, zdecydowaliśmy się pomóc przyszłym mieszkańcom „Domu Marzeń” we Wrocławskim
Centrum Opieki i Wychowania. Jest to niewielkie, 48-metrowe mieszkanie, składające się z kuchni połączonej
z salonem, łazienki, korytarza i dwóch sypialni. W tym roku placówka przejęła lokum, jednak ze względu na stan, do jakiego doprowadzili mieszkanie poprzedni lokatorzy, wymagało ono kosztownego remontu. „Dom
Marzeń” miał pozostawać miejscem, w którym wychowankowie osiągający pełnoletność mogliby pod nadzorem
dotychczasowych wychowawców stawiać swoje pierwsze kroki w dorosłość. Wchodząc do przyszłego „Domu Marzeń” mieliśmy świadomość,
że remont będzie wymagał wiele pracy. Podczas oględzin mieszkania okazało się, że konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej. W złym stanie była kuchnia, w której w nowej aranżacji należało uwzględnić położenie
płytek na ścianach oraz na podłodze. 4

 

2016-11 PB

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 11/2016
>>

Summaries in English
11/2016

>> Ekologiczne trendy
bardziej widoczne – Warsaw Build
>> ROCKWOOL Polska z modelami BIM
>> Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego pełne nowatorskich rozwiązań
WARBUD
>> PERI DUO – Innowacyjna technologia. Bezpieczne, efektywne i uniwersalne deskowanie
>> WYKOLEJ – aplikacja na urządzenia mobilne monitorująca zdarzenia w ruchu kolejowym w aglomeracji warszawskiej
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2017 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

REKLAMA

xx

eurobudowa

REKLAMA
dbd


"Przegląd Budowlany" poleca:

Nowoczesny standard energetyczny budynków
Autor: Robert Geryło

Wydawnictwo Polcen,
Warszawa 2015

Książka omawia obowiązujące rygorystyczne wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe i przebudowywane budynki mające na celu uzyskanie maksymalnej oszczędności energii.
Nowoczesny standard energetyczny budynków to:
• racjonalny poziom innowacyjności energetycznej z maksymalnym wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE);
• optymalny poziom izolacyjności cieplnej przegród i szczelności obudowy;
• maksymalny komfort cieplny (zdrowotny) spełniający wymagania higieniczno-sanitarne zgodnie z przepisami.

Wyznacznikiem wysokiej efektywności energetycznej jest racjonalnie niski poziom zapotrzebowania na energię.
Poradnik odpowiada na trzy podstawowe pytania:
• co określa wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię?
• jak ocenić opłacalność przykładowych rozwiązań technicznych?
• jak zapewnić wysoki standard energetyczny budynku?

Wielka płyta,
analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej

Autor: Anna Ostańska

Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2016

W książce zawarto szereg analiz eksploatacyjnych i wskazano konkretne zakresy działań proenergetycznych, opartych na oryginalnej dwupoziomowej koncepcji monitorowania efektów termomodernizacji, za pomocą termografii skojarzonej. Rozwiązanie to wykorzystuje analizę wyników połączonych badań termograficznych. Na ich podstawie autorka opracowała praktyczne narzędzia w formie szablonu diagnostycznego – STEB i szablonu planowania energetycznego. Proponowane w szablonie planowania ProEnergo działania są możliwe do zrealizowania w warunkach polskich.
Opisana w książce procedura może być skutecznie wykorzystywana przez samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe i służby nadzoru budowlanego oraz podmioty działające w sferze gospodarki energetycznej. Stanowi też zasób wiedzy interdyscyplinarnej dla zainteresowanych uczniów, studentów, naukowców, właścicieli/zarządców, projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru, rzeczoznawców budowlanych i majątkowych oraz pośredników nieruchomości.

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi
Autor: Tadeusz Urban

Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2015

Książka dotyczy tradycyjnych metod wzmacniania konstrukcji żelbetowych takimi materiałami jak beton i zbrojenie metaliczne (stal). Autor reprezentuje punkt widzenia konstruktora, który przede wszystkim dba o to, żeby konstrukcja zapewniała spełnienie wymagań dotyczących stanów granicznych nośności i użytkowalności. Kładzie bardzo duży nacisk na zastosowania praktyczne, metody obliczania i projektowania wzmocnień, a także na metody ich wykonania.
W książce przedstawiono:
możliwości tradycyjnych materiałów, które pod wieloma względami, zwłaszcza cenowymi, mogą konkurować ze współcześnie wprowadzanymi na rynek materiałami kompozytowymi;
przepisy norm stosowanych przy wzmacnianiu;
metody wzmacniania prawie wszystkich podstawowych elementów konstrukcji, które mogą wymagać wzmocnienia.
Książka, oparta na licznych badaniach eksperymentalnych przeprowadzonych w laboratorium i/lub na budowach, jest przeznaczona dla inżynierów zajmujących się rzeczoznawstwem, ekspertyzami i projektowaniem konstrukcji żelbetowych. Skorzystają z niej również studenci i wykładowcy kierunku budownictwo.


 


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015