Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

Życzenia wiosna 2017

2017-03

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 03/2017
>>

Summaries in English
03/2017

PIGR

W numerze
01-2017
publikujemy listę dziekanów wydziałów budownictwa i inżynierii środowiska

Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2017 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

REKLAMA

xx

eurobudowa

REKLAMA
dbd

 

Od przewodniczącego PZITB Ryszarda Trykosko

Koleżanki i Koledzy,

Miło mi powitać Szanowne Koleżanki i Kolegów w Nowym 2017 Roku. Ani się obejrzeliśmy, a kartki kalendarza wskazują już marzec. Niestety czas płynie nieubłaganie szybko. Pozwólcie więc, że w kilku zdaniach przybliżę tematy, którymi będzie się zajmował nasz Związek w najbliższym okresie czasu.
Rozpocznę od podsumowania minionego roku. Dokonamy go na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego 14 marca 2017 roku. Oprócz oceny dokonań merytorycznych Związku przeanalizujemy osiągnięte wyniki finansowe za 2016 rok. Jednak już dzisiaj z przyjemnością mogę zakomunikować, że ta jakże ważna sfera działalności zamyka się dodatnim wynikiem finansowym. Pozwala to nam spokojnie kontynuować nasze plany i zamierzenia w roku bieżącym. Na osiągnięcie dodatniego wyniku ekonomicznego wpłynęło m.in.: pozyskanie nowych Partnerów
do współpracy w statutowej działalności Związku, efekty dobrej działalności Komitetu Konkursu „Budowa Roku” czy też umiejętne i oszczędne gospodarowanie pozyskanymi środkami finansowymi, w czym nie ukrywam zasługa również Koleżanek
z Biura Zarządu Głównego. dalej

Dobroczynne działania
Młodej Kadry PZITB w 2016 roku

W ubiegłym roku Młoda Kadra Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa dała się poznać jako stowarzyszenie o niezwykle wysokiej wrażliwości społecznej. Aktywne działanie młodych adeptów sztuki budowlanej przejawiało się w organizacji projektów Workcamp MK PZITB, które powoli stają się wizytówką PZITB.
Ta nowa forma praktyk studenckich o charakterze społecznym na dobre wpisała się bowiem w program działalności młodych inżynierów budownictwa. Projekt Workcamp był dotychczas jednym z pięciu modułów
programu rozwoju zawodowego Młodej Kadry „MK START”. Ma on na celu pomoc potrzebującym placówkom
w przeprowadzeniu prac remontowych przez wolontariuszy – studentów i absolwentów kierunków budowlanych.
Kadencja 2012–2016 przyniosła ogromny wzrost aktywności młodych w PZITB. Okres ten pokazał, że dzisiejsza młodzież jest ambitna, pracowita oraz, co ważniejsze, chętna do czerpania wiedzy od starszych i bardziej doświadczonych członków PZITB..Dalej

O podobieństwach i różnicach dwóch najmłodszych cementowni w Opolu

Kilkadziesiąt lat po opatentowaniu przez Josepha Aspdina metody wytwarzania cementu portlandzkiego Opole, znajdujące się wówczas w pruskiej części Górnego Śląska, zaczęło skutecznie budować swoją znaczącą
pozycję na europejskim rynku materiałów wiążących. Do końca XIX wieku na terenie dzisiejszego miasta działało sześć fabryk cementu, które razem w trzema wybudowanymi na początku XX wieku dostarczały wysokiej klasy materiał budowlany do największych inwestycji w Europie. Jako ostatnie wybudowano cementownie zlokalizowane na północ od ówczesnego Opola – „Silesia” we wsi Sakrau i cementownię „Frauendorf”, która swoje miano wzięła od nazwy wsi.
Obie cementownie powstały w stosunkowo niewielkim odstępie czasu (lata 1906–1908), w sąsiadujących miejscowościach i były oddalone od siebie zaledwie o 2,5 km w prostej linii. Było to spowodowane występowaniem w tej okolicy bogatych złóż margla kredowego, powstałych w procesach sedymentacyjnych okresu górnokredowego i trzeciorzędowegodalej

 

Posiedzenie Komitetu BIM PZITB

Komitet BIM PZITB

25 stycznia 2017 roku odbyło się w Warszawie pierwsze posiedzenie Komitetu BIM PZITB utworzonego
na mocy Uchwały nr 8/2016 Prezydium Zarządu Głównego PZITB z dnia 22 listopada 2016 r. Zebraniu przewodniczył Wiktor Piwkowski powołany do pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu BIM
na podstawie Uchwały nr 4/2016 Zarządu Głównego PZITB z dnia 20 września 2016 roku. Wśród zaproszonych gości byli: prof. Maria Kaszyńska – przewodniczącą
Komitetu Nauki PZITB, dziekani wydziałów budownictwa
prof. Eugeniusz Koda – SGGW, prof. Adam Stolarski – WAT, prof. Andrzej Szarata – Politechnika
Krakowska. Posiedzenie otworzył przewodniczący Komitetu
i przedstawił oczekiwania, jakie stoją przed tym gremium. Następnie wręczył legitymację członkowską
i odznakę PZITB Pawłowi Wierzowieckiemu, wybitnemu
ekspertowi w dziedzinie BIM. dalej

Korzyści z zastosowania ścian
działowych Barpan B 100+

Bapran

Barpan B 100+ jest handlową nazwą systemu przestawnych panelowych ścian działowych – nowego rozwiązania na polskim rynku budowlanym. System
składa się z kształtowników tworzących
konstrukcję nośną – stelaż, na którym wieszane są panele wykończeniowe będące niejako zewnętrzną wizytówką systemu. Odpowiedni dobór elementów konstrukcyjnych i ich konfiguracja pozwalają na kształtowanie powierzchni w dowolny sposób. Co z tego wynika?
Same korzyści.

Projektowanie to żaden problem
Każdy architekt szukający optymalnych rozwiązań podziału pomieszczeń nie będzie miał problemu z osiągnięciem
założonego efektu. System panelowy BARPAN B 100+ może zostać wykorzystany w kształtowaniu każdego rodzaju powierzchni. Tworzone konstrukcje mogą funkcjonować w postaci ściany działowej, niezależnej okładziny ściennej, czy też przegrody między pomieszczeniami o różnym poziomie podłogi. Ściany panelowe Barpan mogą znaleźć zastosowanie w biurach, obiektach przemysłowych, szpitalach, pomieszczeniach czystych lub specjalnych (sale operacyjne, laboratoria, serwerownie), halach i korytarzach. Mogą być konstruowane do wysokości 4,5 m..Dalej

Współczesne metalowe elewacje
perforowane

W ostatnich latach obserwujemy w budownictwie realizację
znacznej liczby obiektów, w których stosowane są elewacje z wykorzystaniem elementów perforowanych. Postęp, jaki dokonał się w zakresie technologii projektowania
oraz produkcji tego typu elementów, spowodował, że stosowanie elementów o nawet bardzo skomplikowanych
kształtach powierzchni oraz wzorze perforacji, przy zachowaniu wymaganej jakości i dokładności wykonania
stało się zarówno technicznie możliwe, jak również akceptowalne z ekonomicznego punktu widzenia. 4


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

Nowoczesny standard energetyczny budynków
Autor: Robert Geryło

Wydawnictwo Polcen,
Warszawa 2015

Książka omawia obowiązujące rygorystyczne wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe i przebudowywane budynki mające na celu uzyskanie maksymalnej oszczędności energii.
Nowoczesny standard energetyczny budynków to:
• racjonalny poziom innowacyjności energetycznej z maksymalnym wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE);
• optymalny poziom izolacyjności cieplnej przegród i szczelności obudowy;
• maksymalny komfort cieplny (zdrowotny) spełniający wymagania higieniczno-sanitarne zgodnie z przepisami.

Wyznacznikiem wysokiej efektywności energetycznej jest racjonalnie niski poziom zapotrzebowania na energię.
Poradnik odpowiada na trzy podstawowe pytania:
• co określa wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię?
• jak ocenić opłacalność przykładowych rozwiązań technicznych?
• jak zapewnić wysoki standard energetyczny budynku?

Wielka płyta,
analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej

Autor: Anna Ostańska

Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2016

W książce zawarto szereg analiz eksploatacyjnych i wskazano konkretne zakresy działań proenergetycznych, opartych na oryginalnej dwupoziomowej koncepcji monitorowania efektów termomodernizacji, za pomocą termografii skojarzonej. Rozwiązanie to wykorzystuje analizę wyników połączonych badań termograficznych. Na ich podstawie autorka opracowała praktyczne narzędzia w formie szablonu diagnostycznego – STEB i szablonu planowania energetycznego. Proponowane w szablonie planowania ProEnergo działania są możliwe do zrealizowania w warunkach polskich.
Opisana w książce procedura może być skutecznie wykorzystywana przez samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe i służby nadzoru budowlanego oraz podmioty działające w sferze gospodarki energetycznej. Stanowi też zasób wiedzy interdyscyplinarnej dla zainteresowanych uczniów, studentów, naukowców, właścicieli/zarządców, projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru, rzeczoznawców budowlanych i majątkowych oraz pośredników nieruchomości.

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi
Autor: Tadeusz Urban

Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2015

Książka dotyczy tradycyjnych metod wzmacniania konstrukcji żelbetowych takimi materiałami jak beton i zbrojenie metaliczne (stal). Autor reprezentuje punkt widzenia konstruktora, który przede wszystkim dba o to, żeby konstrukcja zapewniała spełnienie wymagań dotyczących stanów granicznych nośności i użytkowalności. Kładzie bardzo duży nacisk na zastosowania praktyczne, metody obliczania i projektowania wzmocnień, a także na metody ich wykonania.
W książce przedstawiono:
możliwości tradycyjnych materiałów, które pod wieloma względami, zwłaszcza cenowymi, mogą konkurować ze współcześnie wprowadzanymi na rynek materiałami kompozytowymi;
przepisy norm stosowanych przy wzmacnianiu;
metody wzmacniania prawie wszystkich podstawowych elementów konstrukcji, które mogą wymagać wzmocnienia.
Książka, oparta na licznych badaniach eksperymentalnych przeprowadzonych w laboratorium i/lub na budowach, jest przeznaczona dla inżynierów zajmujących się rzeczoznawstwem, ekspertyzami i projektowaniem konstrukcji żelbetowych. Skorzystają z niej również studenci i wykładowcy kierunku budownictwo.Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015