Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

 
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2018 >>

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 9/2018
>>

Summaries in English
9/2018

>>

Indywidualne rozwiązania ULMA Construction
do budowy wieżowców – ULMA

>>

Rusztowanie PERI UP Easy
zdało egzamin celująco! – PERI

>>

Szalunek ścienny ALFA
– rozwiązanie uniwersalne – PALISANDER

>>

Szybkość deskowania
w nowym wymiarze – DOKA

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

REKLAMA

xx

eurobudowa


dbd

 

Od przewodniczącego PZITB
Ryszarda Trykosko

Koleżanki i Koledzy,

Zapraszam do zapoznania się z wrześniowym numerem „Przeglądu budowlanego”. W ubiegłym roku o tej porze wspominałem o pojawiających się na polanach wrzosach zwiastujących nieuchronny koniec lata. W tym roku muszę odnotować doskwierające nam, praktycznie od trzech miesięcy, upały. Upalne lato cieszy z pewnością obecnie wypoczywających, lecz jakże jest uciążliwe dla tych, którzy dni kanikuły mają już za sobą i powrócili do swoich zawodowych obowiązków.
Z trudami upałów dzielnie radzili siebie uczestnicy kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu „Workcamp”, którzy podobnie jak w latach minionych podzielili czas wypoczynku z pracą społeczną na rzecz osób potrzebujących. Członkowie Młodej Kadry PZITB, w większości studenci politechnik i młodzi inżynierowie, czynnie włączyli się w różnego rodzaju prace remontowe i modernizacyjne obiektów użyteczności publicznej, domów pomocy społecznej, podnosząc ich dotychczasowy standard. Praca i zaangażowanie młodych zasługuje na uznanie i szacunek. Dziękuję wszystkim uczestniczącym w tym szlachetnym projekcie, kadrze inżynierskiej, partnerom i sponsorom, bez pomocy których realizacja corocznego przedsięwzięcia nie miałoby jakichkolwiek szans powodzenia. dalej

XXVIII Gala Konkursu
Budowa Roku 2017

26 czerwca 2018 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom Konkursu PZITB Budowa Roku 2017 – XXVIII edycja konkursu została organizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Sędziowie ocenili 39 zrealizowanych budów, nagrody i wyróżnienia przyznano w dziewięciu kategoriach. Najważniejszy tytuł BUDOWA ROKU 2017 (nagroda I stopnia) przypadł 17 obiektom, które charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, funkcjonalnością oraz najwyższą jakością materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. W Gali uczestniczyło ponad 300 gości w tym przedstawiciele największych firm budowlanych, samorządów zawodowych, organizacji związanych z branżą budowlaną. dalej

Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa belki zginanej projektowanej z uwzględnieniem różnych reguł kombinacji obciążeń

Celem niniejszych rozważań jest jakościowa i ilościowa weryfikacja reguł ustalania miarodajnego efektu działania kombinacji oddziaływań zewnętrznych, rekomendowanych w normie PN-EN 1990 [1] do stosowania w przypadku analizy trwałej sytuacji projektowej. Chodzi o to, aby sprawdzić, czy specyfikacja warunku bezpieczeństwa dla stanu granicznego nośności, odniesionego do krytycznego przekroju poprzecznego rozważanego elementu konstrukcyjnego i określonego przez równość w tym przekroju wartości obliczeniowych odpowiednio miarodajnego losowego efektu oddziaływań E, skojarzonego z najbardziej niekorzystną kombinacją wszystkich obciążeń zewnętrznych przyłożonych do tego elementu i porównywanej z tym efektem losowej nośności przekroju R, to jest przez zależność Ed = Rd , prowadzi do zapewnienia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa, możliwego do zaakceptowania przy założonych wymaganiach. W analizie przyjmuje się, że globalny wskaźnik niezawodności b jest obiektywną miarą tego poziomu i że wszystkie wartości obliczeniowe, zarówno te wyznaczone dla poszczególnych obciążeń rozważanych w badanej kombinacji, jak i te związane z nośnością krytycznego przekroju poprzecznego są kalibrowane z wykorzystaniem częściowych współczynników bezpieczeństwa o wartościach proponowanych w cytowanej powyżej normie. Dalej

Problematyka inżynierii przedsięwzięć budowlanych
na konferencjach krynickich 2017 i 2018

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych (dalej IPB) – z naukowego punktu widzenia – jest częścią dyscypliny budownictwo, formalnie jest jedną z jedenastu sekcji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. W politechnikach jest jedną ze specjalności na wydziałach inżynierii lądowej.
Pojęcie: przedsięwzięcie budowlane – dotyczy przygotowania, organizacji, wykonania i funkcjonowania różnych systemów budowlanych w ramach działalności inwestycyjnej, czyli jest to splot współzależnych działań, których celem jest zaspokojenie potrzeb budowlanych inwestora lub właściciela obiektu budowlanego.
Zatem to nie tylko przygotowanie i wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu i czasie, lecz również przygotowanie i realizacja odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego, a nawet likwidacja inwestycji wraz z recyklingiem i utylizacją. Dalej

 

 

Posiedzenie
ZG PZITB

19 czerwca 2018 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego PZITB. Na wstępie Ryszard Trykosko powitał członków Zarządu Głównego na posiedzeniu Zarządu Głównego PZITB. Poinformował, że zostało wysłane pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym, PZITB wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa (PZPB), działając w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP), podjęli szerokie działanie w celu wdrożenia w procesie inwestycji publicznych w Polsce innowacyjnej technologii BIM w pracach projektowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Otrzymaliśmy informację, że pismo zostało pozytywnie zaopiniowane i przekazane do odpowiednich ministerstw.
Następnie powiedział, że 6 lutego 2018 roku w Warszawie, z inicjatywy PZITB, PZPB, PORR S.A., Budimex S.A., Skanska S.A., Warbud S.A., została podpisana deklaracja współpracy pt. Projekt „BIM Standard PL”. Celem tej inicjatywy jest opracowanie polskich standardów BIM w obszarze zamówień publicznych na potrzeby inwestycji publicznych kubaturowych oraz inwestycji liniowych, czyli infrastrukturalnych. dalej

Probabilistyczny opis parametrów wytrzymałościowych stali EPSTAL i eksperymentalne potwierdzenie ich wartości

Stal EPSTAL jest stalą zbrojeniową, która spełnia wymagania dla gatunku B500SP według norm PN-H-93220 [1] i PN-EN 10080 [2]. Spełnia ona również wymagania klasy C wg Eurokodu 2 [3] i klasy A-IIIN wg „starych” polskich norm PN-B-03264:2002 [4] i PN-S 10042:1991 [5]. Gatunek B500SP oznacza, że jest stalą przeznaczoną do stosowania w budownictwie (B), o wartości charakterystycznej granicy plastyczności równej 500 MPa, stalą spawalną (S) i o podwyższonej ciągliwości (P).
EPSTAL jest znakiem jakości nadawanym w drodze dobrowolnej certyfikacji na wyroby do zbrojenia betonu w postaci prętów lub kręgów żebrowanych ze stali gorącowalcowanej o wysokiej ciągliwości gatunku B500SP. Proces certyfikacji prowadzonej przez Centrum Promocji Jakości Stali (CPJS) obejmuje sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w zakładzie i wykonanie badań próbek stalowych w laboratorium producenta. Dodatkowo kolejny zestaw próbek wysyłany jest do badania w niezależnym zewnętrznym laboratorium (np. Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach). Utrzymanie certyfikatu EPSTAL wiąże się zaś z koniecznością odpowiedniego znakowania prętów (m.in. trwałym napisem EPSTAL i etykietą), przekazywania do CPJS kwartalnych i rocznych wyników zakładowej kontroli produkcji, posiadania dodatkowego ubezpieczenia na certyfikowane wyroby oraz poddania się corocznemu audytowi. 4

Efektywność wzmocnienia zginanych elementów żelbetowych przy użyciu naprężonych kompozytów CFRP – stan wiedzy w dziedzinie badań doświadczalnych

Kompozyty polimerowe popularnie zwane fiber reinforced polymer (FRP) są obecne na rynku budowlanym od ponad dwudziestu lat. Zasadniczą cechą wspólną tych materiałów jest sprężysto-liniowa charakterystyka wytrzymałościowa, wysoka odporność korozyjna, neutralność elektromagnetyczna, wysoka wytrzymałość na rozciąganie oraz bardzo niski ciężar właściwy prętów FRP w porównaniu z tradycyjną stalą. W zależności od typu włókien zastosowanych do produkcji tych materiałów (węglowe – CFRP, szklane – GFRP, aramidowe – AFRP i bazaltowe BFRP) mają one bardzo zróżnicowane moduły sprężystości, od najniższych na poziomie 40 GPa (GFRP) do najwyższych dochodzących nawet do 240 GPa (CFRP). W zastosowaniach konstrukcyjnych, zwłaszcza we współpracy z betonem, najbardziej zalecane są włókna węglowe, gdyż ich moduł sprężystości podłużnej jest najwyższy. Kompozyty produkowane w postaci sztywnych laminatów i wiotkich mat, znalazły szerokie zastosowanie we wzmacnianiu istniejących konstrukcji żelbetowych metodą przyklejania na zewnętrznej powierzchni betonu (ang. Externally Bonded – EB), przy użyciu epoksydowej zaprawy klejowej. Dalej


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study

Autorzy: Dariusz Kasznia,
Jacek Magiera,
Paweł Wierzowiecki

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2018

BIM to najgorętszy temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zyskująca w wielu krajach popularność, metodologia realizowania inwestycji budowlanej pozwala budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny. BIM nie dotyczy tylko budynków, ale wszystkich obiektów budowlanych. BIM to również zmiana relacji inwestor–projektant–wykonawca, czyli nowy wymiar współpracy wszystkich stron zaangażowanych w realizację inwestycji budowlanej. Ponieważ BIM jest stosunkowo nową metodologią, która w Polsce dopiero „raczkuje”, ilość dostępnych materiałów w języku polskim jest bardzo ograniczona, stąd pomysł na napisanie tej książki. Pozycja ta jest skierowana do wszystkich uczestników procesu budowlanego – projektantów, wykonawców i inwestorów, a w szczególności do przedstawicieli inwestora publicznego. Naszym celem jest dostarczenie podstawowych informacji o BIM, które umożliwią uruchomienie inwestycji publicznej zgodnie z tą metodologią, z uwzględnieniem obowiązującej w Polsce ustawy Prawo zamówień publicznych oraz związanych z nią innych dokumentów i regulacji. W kolejnych rozdziałach znajdziecie Państwo omówienie najważniejszych zagadnień związanych z BIM oraz pokazanie podstawowych rozwiązań stosowanych podczas wdrożenia. Książka wskazuje reguły, które powinno się stosować podczas realizacji projektu zgodnie z metodologią BIM i uczulić na potencjalne niebezpieczeństwa. Jednym z pomysłodawców tej publikacji jest Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny PZITB i wielki propagator BIM w Polsce. Książka ma charakter przystępnego poradnika skierowanego do osób praktycznie funkcjonujących w środowisku BIM. Wytyczne opisane w książce są autorską adaptacją do warunków polskich standardów zagranicznych wraz obszernym komentarzem i case study głównych problemów, które w praktyce napotyka się we wdrożeniu BIM.

Rozbiórki budynków i budowli

Autorzy: Anna Rawska-
-Skotniczny, Artur Margazyn

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017

Nowe budynki, drogi i infrastruktura powstają coraz częściej tam, gdzie do niedawna były zlokalizowane stare, szczególnie zaniedbane obiekty budowlane. Decyzje o rozbiórkach całkowitych lub częściowych są podejmowane zazwyczaj wtedy, gdy budynków nie opłaca się doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego lub jest to trudne. Ponadto rozbiórki są wykonywane, gdy budynek jest nieużytkowany, zniszczony lub niewykończony i nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia. Roboty takie czasem są implikowane zagrożeniami i awariami budowlanymi. Kwalifikacja obiektu do rozbiórki jest zwykle podejmowana na podstawie analizy wielu czynników, z których najważniejszą rolę odgrywają finanse. Techniczna niemożność przebudowy przy współczesnych środkach technicznych występuje bardzo rzadko, zasadniczo zachodzi po poważnej katastrofie budowlanej, gdy elementy zostały bezpowrotnie zniszczone i muszą zostać wymienione na nowe. W takim wypadku materiał z rozbieranej konstrukcji trafia na złom, jest przetwarzany na inne cele lub utylizowany. Znacznie częściej konstrukcje są przebudowywane, co pociąga za sobą konieczność rozbiórki częściowej, podczas robót remontowo-modernizacyjnych zwykle konieczne są bowiem mniejsze lub większe zmiany geometrii ścian czy stropów. W niektórych przypadkach wystarczy zmiana poszycia dachowego lub ściennego, aby budynek nadal pełnił przewidziane dla niego funkcje, zgodne z wymaganiami współczesnych warunków technicznych. W takiej sytuacji uszkodzone lub zniszczone elementy należy wzmocnić, zabezpieczyć przed korozją i pożarem, jeśli jest to możliwe i opłacalne, lub wymienić na nowe. Publikacja systematyzuje wiedzę na temat prowadzenia prac budowlanych przy rozbiórkach obiektów, w tym przygotowania dokumentacji całego procesu. Kładzie silny nacisk na zachowanie warunków bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych.

Absolwenci
Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia
w dziedzinie architektury i budownictwa

Publikacja jest książką o dokonaniach grona architektów i inżynierów budownictwa Politechniki Gdańskiej. Album prezentuje dwadzieścia osiem obiektów użyteczności publicznej, architektonicznych i infrastrukturalnych, w zdecydowanej większości charakterystycznych, rozpoznawalnych punktów w przestrzeni publicznej Trójmiasta i kilku miast Polski, niejednokrotnie stanowiąc ich współczesną ikonę.

Album do nabycia
w cenie 73,50 brutto, w siedzibie ZG PZITB w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 14,
kontakt:
Agnieszka Poterańska apoteranska@zgpzitb.org.pl lub 22 827 02 51


ś

Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015