Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

 
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2018 >>

 

2017-12

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 12/2017
>>

Summaries in English
12/2017

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

REKLAMA

xx

eurobudowa


dbd

 

Słowo wstępne przewodniczącego PZITB Ryszarda Trykosko

Koleżanki i Koledzy,

Dwunasty numer „Przeglądu Budowlanego” zwiastuje zbliżający się koniec 2017 roku. Nadchodzi
najpiękniejszy czas Świąt Bożego Narodzenia. Dla każdego z nas okres, w którym więcej czasu poświęcamy naszym najbliższym, rodzinie. Magia Świąt, a następnie pierwsze dni nadchodzącego Nowego 2018 Roku sprawiają, że w części świątecznych rozmów znajdzie się z pewnością
czas na dokonanie rocznych podsumowań. Stąd, pozwólcie i mnie, Szanowne Koleżanki i Koledzy, dokonać krótkiego podsumowania tego, czego w mijającym roku dokonaliśmy na rzecz
środowiska i otoczenia, w którym działamy. dalej

Konferencja „Ekologia a Budownictwo”

Od 12 do 14 października 2017 r. w Bielsku-Białej odbywała się organizowana po raz dwudziesty trzeci Ogólnopolska Interdyscyplinarna
Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a Budownictwo” przeznaczona dla przedstawicieli środowisk naukowych, zawodowych, samorządowych i administracyjnych
zajmujących się oddziaływaniem budownictwa na środowisko.
Konferencja jest formą doskonalenia zawodowego, zalecanego
przez samorządowe izby inżynierów budownictwa. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale w konferencji.
Konferencję otworzył przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Janusz Kozula, podziękował organizatorom, a byli to: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział
w Bielsku-Białej, Komitet Ekologii przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Krakowska, Politechnika
Śląska Wydział Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa..Dalej

Ryszard Trykosko
– „Autorytetem – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”

18 listopada br. w Akademii Muzycznej w Katowicach, podczas Jubileuszowej XX Gali Budownictwa Ryszard Trykosko
– przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa został uhonorowany Nagrodą wraz z Tytułem „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” za wysoce
wymierny osobisty wkład w proces reformowania krajowego
budownictwa, profesjonalne kierowanie przygotowaniem i realizacją największych inwestycji budowlanych w Gdańsku oraz efektywne kierowanie i współpracę z samorządami
zawodowymi i gospodarczymi budownictwa regionu śląskiego
i kraju.dalej

Polski Kodeks Budowlany – propozycja rozwiązania

Nie wchodząc głębiej w historię ładu budowlanego w Polsce ostatniego stulecia trzeba stwierdzić, że miał on 4 kolejne etapy wyznaczone ustawami prawa budowlanego, które związane są z latami 1928, 1961, 1974 i 1994. Jak łatwo obliczyć, czas ich obowiązywania wynosił odpowiednio 33, 13 i 20 lat, przy czym pierwszy okres to przejście próby 2 ustrojów, obejmujące odbudowę ze zniszczeń wojennych. Przepisy planowania przestrzennego były z budowlanymi łączone lub ustanawiane jednocześnie w oddzielnym akcie prawnym, niejako równoległym.dalej

 

63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
została zorganizowana przez Instytut Techniki Budowlanej 17–22 września 2017 roku w Krynicy Zdroju. Konferencja jest corocznym wydarzeniem o szczególnym znaczeniu
i prestiżu, które łączy środowisko naukowe i akademickie ze światem praktyki inżynierskiej i przedsiębiorstw. Czołowi przedstawiciele obydwu gremiów wspólnie działają na rzecz rozwoju sektora budownictwa. dalej

XVIII Zjazd Naukowo-Techniczny
Młodej Kadry PZITB w Poznaniu

Krajowe Zjazdy Naukowo-Techniczne Młodej Kadry PZITB na stałe wpisały się w program działalności Komitetu
Młodej Kadry PZITB i cieszą się dużą popularnością wśród młodych członków naszego stowarzyszenia.
Głównym celem spotkań są: poszerzenie wiedzy branżowej
oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami. Osiemnasty Zjazd MK PZITB odbył się w Poznaniu
13–15 października 2017. Głównym organizatorem było Koło Młodej Kadry PZITB O. Poznań. 4

PERI dla najwyższego
drapacza chmur w Europie

Lakhta Center, wyróżniający się nietuzinkową architekturą futurystyczny kompleks budynków zaprojektowany przez Tony’ego Kettle’a, stał się nową wizytówką Sankt Petersburga. Pośrodku tego kompleksu
położonego nad Zatoką Fińską Morza
Bałtyckiego znajduje się budynek
wysokościowy, który niebawem
po ukończeniu swoją wysokością
462 m przerośnie nie tylko wszystkie
budynki w Rosji, lecz również
w całej Europie. PERI wspierało wykonawcę kompleksu,
przedsiębiorstwo budowlane
Renaissance Construction w trakcie
trwania całej budowy – począwszy
od zadeskowania rekordowego fundamentu aż po dostawę skomplikowanych urządzeń formujących i zabezpieczających konstrukcję żelbetową budynku wysokościowego..Dalej

O bezpieczeństwie urządzeń na placach zabaw w kontekście norm europejskich

Ustawa Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do dbałości nie tylko o budynki, ale również o ich otoczenie. W corocznym komunikacie główny inspektor nadzoru budowlanego przypomina o ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw. Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom placów zabaw, a w szczególności zasady ich projektowania i sposoby montażu oraz eksploatacji zapewniającej bezpieczeństwo użytkownikom, podane są w polskich normach. O ile wymagania te są znane renomowanym producentom urządzeń placów zabaw, o tyle wiedza inżynierów jest zwykle niedostateczna,
o czym autorzy artykułu mieli okazję przekonać się kilkakrotnie w praktyce. Pretekstem do zajęcia się tematyką była zlecona przez sąd ocena stanu
technicznego huśtawki, przy której doszło do poważnego wypadku z udziałem małoletniego dziecka, jednak autorzy uznali, że tematyka jest na tyle istotna
i mało znana inżynierom, że warto ująć ją w szerszym kontekście.dalej


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

Ochrona i naprawa konstrukcji z betonu
komentarz do PN-EN 1504

Autorzy: Lech Czarnecki, Paweł Łukowski, Andrzej Garbacz

PWN, Warszawa 2016

Praca stanowi obszerne kompendium wiedzy o naprawach i ochronie konstrukcji betonowych, a zarazem przystępny komentarz, wręcz przewodnik wprowadzający czytelnika i użytkownika w zawiłości 10-częściowej normy PN-EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji budowlanych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności”. Na podstawie bardzo bogatego studium literatury światowej i krajowej oraz własnych doświadczeń Autorzy przedstawili bardzo aktualną problematykę napraw i ochrony konstrukcji betonowych w kontekście wymagań i zaleceń PN-EN 1504. Cytowane w pracy, dobrze wybrane, fragmenty normy są opatrzone komentarzem ułatwiającym zrozumienie i praktyczne wykorzystanie zaleceń normowych. Na podkreślenie zasługuje zamieszczenie w książce spisu tematycznie związanych i cytowanych norm europejskich z serii EN, międzynarodowych z serii ISO, polskich norm PN, norm niemieckich DIN, brytyjskich BS, francuskich NF, amerykańskich ASTM oraz dokumentów Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN).

Budownictwo a środowisko
Projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych

Autorzy: Praca zbiorowa, redakcja Zbigniew Bromberek

Wydawnictwo Zarządu Oddziału PZITB, Poznań 2017

Publikacja prezentuje rezultaty badań wykonanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, głównie przez doktorantów Studium Doktoranckiego „Budownictwo a Środowisko” oraz współpracujących z nimi badaczy. Wiodącymi tematami niniejszej monografii są projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych. Niniejsza monografia została podzielona na dwie części, z których pierwsza prezentuje: modernizm, jego genezę i efekty jako środowisko naszych miast; próby twórczego dostosowania estetyki elewacji wielkopłytowej do wymogów i potrzeb współczesnego użytkownika; problemy wynikające z ponad pięćdziesięcioletniego użytkowania konstrukcji wielkopłytowych. Część druga zawiera rozdziały przedstawiające problematykę nowoczesnego projektowania konstrukcji. W poszczególnych rozdziałach przeczytamy: o barierach wejścia i umacniania pozycji przedsiębiorstwa na rynku budowlanym; o wzmacnianiu sprężonej płyty kanałowej […]

Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015-2016
Autor: Artur Kisiołek

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,
Poznań-Środa Wielkopolska 2017

Publikacja obok walorów o znaczeniu technicznym, do których należy syntetyczna prezentacja wybranych systemów stropowych, stanowi oryginalną analizę rynku produktów stropowych, koncentrując się na kwestiach marketingowych. Można ją z całym przekonaniem polecić dla szeroko pojętego grona uczestników procesu budowlanego, w tym głównie projektantów, wykonawców oraz ostatecznych nabywców.
Zaletą recenzowanej pracy jest to, iż przedstawia problematykę widzianą w dwóch płaszczyznach. Autor z jednej strony jako inżynier wykazuje znakomitą znajomość zagadnień technicznych, z drugiej zaś jako ekonomista sprawnie porusza się w obszarze reguł rynkowych, a zwłaszcza działań marketingowych.


ś

Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015